ข่าวสารล่าสุด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นิสิต นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครขอรับทุนประจำการศึกษา 2564 จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/ปี โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมูลนิธิฯ ได้ และต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงไปยังคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด ภายในวันที่คณะ/วิทยาลัยของนิสิตกำหนด (สามารถสอบถามกำหนดการส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ)

Previous Article รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564
Next Article บริษัทแอนโดวาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน 2 ตำแหน่ง
Print
259