ข่าวสารล่าสุด

มาตรการช่วยเหลือนิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก

สืบเนื่องจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด

นิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก

สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัย โดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด

คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต  

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564

2. เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กล่าวคือ บ้านเรือนหรือแหล่งทำกินของครอบครัว (สวน/นา/ไร่) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิต

หลักฐานประกอบการขอรับทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 

1. แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย)

2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุว่านิสิตเป็นผู้ประสบภัย

3. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง) 

5. สำเนาบัตรนิสิต

6. ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับ

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

การยื่นเรื่องขอรับทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 

ยื่นเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Previous Article มศว ขอแสดงความยินดีกับชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม” ประจำปี 2564
Next Article รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564
Print
1453