ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

มศว ขอแสดงความยินดีกับชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม” ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม” ประจำปี 2564 จากการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนต้นแบบและผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชนแช่งชาติ โครงการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชน และผู้มีคุณูปการต่อกิจกรรมเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจําปี 2564 จัดโดย : สโมสรโรตารีจตุจักร ภาค 3350 โรตารีสากล (ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ 2564)

โดยชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ส่งโครงการค่ายยุวชนร่วมใจรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยชมรมฯ เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ในสาขาประเพณีและวัฒนธรรม ประจำปี 2564

โครงการค่ายยุวชนร่วมใจรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายงานอนุรักษ์ให้กระจายออกไปสู่เยาวชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

Previous Article รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564
Next Article มาตรการช่วยเหลือนิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก
Print
155