ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกประกาศเรื่องรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  หรือ คลิกที่นี่

Previous Article ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
Next Article ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
Print
288