ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตจาก 20 คณะ/วิทยาลัย จำนวน 1 คน/คณะ/วิทยาลัย และการสมัครด้วยตัวเองยังงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 (ดังรายประกาศแนบ)

Previous Article แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564
Next Article ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564
Print
537