ข่าวสารล่าสุด

การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้ง นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย (ส่วนกลาง)

ตามที่ นรด. กำหนดให้ นศท. เรียนรู้การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์เป็นกิจกรรมทดแทน การฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 ศศท. จึงขอให้ นศท.ชั้นปีที่ 3 ชายส่วนกลาง ที่มีสิทธิฝึกภาคสนามทุกนายเข้าชมวีดีทัศน์ที่จัดทำขึ้นตามเนื้อหาวิชาที่กำหนดให้ นศท.ทำการฝึก จำนวน 12 เรื่อง รวม 3 ตอน ผ่านทางลิงค์ในไลน์กองร้อย โดยให้ นศท. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และเลขวันเดือนปีเกิด ของตนเองเป็น Username และ Password ในการ เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 16 - 29 มี.ค.64 หลังจากนั้นให้ นศท.เตรียมตัวทำแบบประเมินผลเมื่อได้รับแจ้งจาก รร.รด.ศศท.

ตอนที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง

1. การยิงปืนในสนามระยะ 25 เมตร

2. สงครามเคมี ชีวะ รังสีและนิวเคลียร์

3. การเดินแผนที่-เข็มทิศ

ตอนที่ 2 จำนวน 6 เรื่อง

4. การพราง

5. การเคลื่อนที่ในสนามรบ

6. ป้อมสนาม

7. รูปขบวนทำการรบของหมู่ปืนเล็ก

8. บุคคลทำการรบในเวลากลางวันคืน

9. การดำรงชีพในป่า

ตอนที่ 3 จำนวน 3 เรื่อง

10. หมู่ปืนเล็กในการเข้าตีเวลากลางวัน

11. หมู่ปืนเล็กในแนวหน้าตั้งรับ

12. การถอนตัว

----------------------------------------------------

งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต

Previous Article เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ รู้ก่อน พร้อมก่อน เตรียมตัวสู่การทำงานยุคโควิด
Next Article แจ้งกำหนดการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการ 2564
Print
2437