ข่าวสารล่าสุด

รับสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบการรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถสมัครและสแกนหลักฐานผ่านระบบตามวิธีการดังเอกสารที่แนบมานี้ และนำส่งเอกสารฉบับจริงไปที่คณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัดภายในวันที่ 5 มกราคม 2564

Previous Article เชิญชวนนิสิตทำแบบสำรวจความคิดเห็นต่อบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Smart Card) ประจำปี 2563
Next Article รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกันยายน 2563
Print
1170