ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ศึกษารายละเอียดดังเอกสารแนบ

Previous Article ผลการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 3
Next Article เชิญชวนนิสิตทำแบบสำรวจความคิดเห็นต่อบัตรประจำตัวนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Smart Card) ประจำปี 2563
Print
284