ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ผลการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 3

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิตได้จัดประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดีให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักคิดหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี บัดนี้ ขอประกาศผลผู้ได้รับรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังรายชื่อและรายละเอียดดังไฟล์แนบ

Previous Article รับสมัครพนักงาน (Part-time) พนักงานประจำ และนิสิตฝึกงาน
Next Article การปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
Print
99

Documents to download