ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือ เรื่องการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน มาเป็นประจำทุกปี นั้น

 

ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกนิสิตในสังกัดของท่าน      เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ละ 1 คน ส่งชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตามหัวข้อ ดังนี้

1.       แบบรายงาน ก.

2.       แบบฟอร์มกรอกประวัติและผลงานของนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

3.       หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ได้ที่เว็ปไซต์ส่วนกิจการนิสิต  http://sa.oop.swu.ac.th  หัวข้อข่าวสารหน่วยงาน : การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และส่งเอกสารมายังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5725-5746 เพื่อส่วนกิจการนิสิตจะดำเนินการคัดเลือกนิสิต   เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “คนรุ่นใหม่ ไร้ Food Waste"
Next Article บริษัท เออีอี อะบรอด เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
Print
347

x