ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศผลโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2 เพื่อกระตุ้นการมีวินัย และการเป็นพลเมืองดีให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักคิดหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการฯ ได้ตัดสินผลเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประกวดและจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

โครงการค่ายสังคมอาสา ครั้งที่ 5 โดย สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์

* หมายเหตุ ทั้งนี้ โดยประธายสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนรับเงินรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

โครงการพี่บัณฑิตน้องนิสิต ECE สานสัมพันธ์รับใช้สังคม โดย สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

* หมายเหตุ ทั้งนี้ โดยประธานสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นผู้แทนรับเงินรางวัล

Previous Article ประกาศผลโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
Next Article บริษัท เอ็นจีเค ในประเทศไทย ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา
Print
189