ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศผลโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดประกวดโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “นิสิต มศว รวมพลังใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์” บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ตัดสินเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประกวดและจำนวนเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

คลิปวิดีโอ เรื่อง ICE DEALER

1. นายธัญกร  จารุตามระ  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. นางสาวชาลิสา  พงศ์ชัยไพบูลย์  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ”
Next Article ประกาศผลโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2
Print
123

x