ข่าวสารล่าสุด

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ได้รับรู้และพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตมีพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วย

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ หรือ จิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร

3. กิจกรรมไหว้ครู

4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่เอกสารไฟล์แนบ

Previous Article ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562
Next Article ร้านอาหาร EL MERCADO รับสมัครพนักงาน
Print
2411

Documents to download