ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้เพื่อกิจกรรมกีฬานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้เพื่อกิจกรรมนิสิตและกีฬา พ.ศ.2542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2542 จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการและจัดสรรงบประมาณ รายระเอียดดังเอกสารแนบ

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับเยาวชน
Next Article รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562
Print
216

x