ข่าวสารล่าสุด

Narupon Sisaed

คำสั่งแต่งตั้งประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคำสั่งที่ 2822/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งให้ นายนรวิชญ์ นิธิปัญญา นิสิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

Previous Article ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 4
Next Article นิสิต มศว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562
Print
281

Documents to download

x