ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22

ตามที่ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และนครวัด นครธม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 โดยมีรายละเอียดดังตามประกาศดังแนบ

            ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ มายังงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต หรือ E-mail : anirutm@g.swu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 หากไม่แจ้งยืนยันตามวัน เวลาข้างต้น คณะกรรมการจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ และจะเรียกนิสิตที่ได้ลำดับสำรองขึ้นมาแทน อนึ่ง ขอให้นิสิตผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6495000 ต่อ 15351

Previous Article ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
Next Article ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด BAB Short Film Contest 2019 การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด “Beyond Bliss”
Print
235

x