ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

ตามที่ โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งหนังสือเลขที่ ยช.ก 039/2561 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2561    เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562 มานั้น

 

                   ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกนิสิตในสังกัดของท่าน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ส่งชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูล พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตามหัวข้อ ดังนี้

- แบบสมัครโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562
- หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

โดยส่งเอกสารไปยังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5725-5746 เพื่อส่วนกิจการนิสิตจะดำเนินการคัดเลือกนิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป 

Previous Article ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า นายบรรจบ เฉลยมรรค ได้รับรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2561
Next Article ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
Print
746

x