ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญติดตามอ่านจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับที่ 29

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดทำจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับที่ 29  ออนไลน์ ฉบับที่ 29 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่าและนิสิตได้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

จึงขอเชิญชวนติดตามอ่านจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ ฉบับที่ 29 ได้ที่ http://kids-d.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/2041/1/8-1.pdf

Previous Article ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2
Next Article ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่า นายบรรจบ เฉลยมรรค ได้รับรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ.2561
Print
156

x