ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2

ตามที่ส่วนกิจการนิสิต ได้เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว นั้น จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2  ขอให้ผู้มีรายชื่อไปลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562  หากพ้นกำหนดจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และจะเรียกรายชื่อที่ลงทะเบียนสมัครในลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน สถานที่ติดต่อเพื่อลงชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  และรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Previous Article ประกาศ ! ปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2 เนื่องจากรับนิสิตเต็มจำนวนแล้ว
Next Article ขอเชิญติดตามอ่านจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับที่ 29
Print
666

x