ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3-4 (ขาดกิจกรรมหมวด1 มหาวิทยาลัย (เลือก)) ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติหน้าที่รับ - ส่งเสด็จพระราชดำเนิน งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

คำชีี้แจง

การลงทะเบียนรับสมัคร ระบบจะเปิดระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2561 และรับสมัครนิสิตจำนวน 2,000 คน จากจำนวนนิสิต ประมาณ 3,200 คน ของคณะ/วิทยาลัยที่มีนิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว องครักษ์ หากนิสิตสมัครครบจำนวนแล้ว ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อการจัดการด้านอาหาร น้ำดื่ม  และการขอความอนุเคราะห์ที่พักจากศูนย์บริหารกิจการหอพักให้แก่นิสิต

การปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะ/วิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ฯ ดังนี้

  1. คณะ/วิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จพระราชดำเนิน  ได้แก่  

  คณะมนุษยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์      คณะแพทยศาสตร์    

  คณะพลศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

  นิสิตรวมพลที่ อาคารกีฬา 2 ชั้น 2 เวลา 06.00 น. มีอาหารเช้าและน้ำดื่มบริการนิสิต

  2. คณะ/วิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสด็จพระราชดำเนิน ได้แก่ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเภสัขศาสตร์ 

  คณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 

  นิสิตรวมพลที่ อาคารกีฬา 2 ชั้น 2 เวลา 10.30 น. มีอาหารกลางวันและน้ำดื่มบริการนิสิต

 3. นิสิตที่ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเสด็จฯ จะต้องแต่งกายเครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ 

 4.นิสิตจะต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาด้วยเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

* นิสิตที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งเสด็จพระราชดำเนิน จะได้รับการบันทึกกิจกรรมในหมวด 1 มหาวิทยาลัย (เลือก)
* รับเฉพาะนิสิตที่เรียนฝั่ง มศว องครักษ์

 

นิสิตดูรายละเอียดกำหนดการและการแต่งกาย ได้ที่เอกสารแนบ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/tgv6FeWLT9Dlqzg12

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561

หรือสแกน QR Code 

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตเข้าฟัง การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561
Next Article รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา
Print
1286

x