ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา กำหนดจัดโครงการวันสุขภาพจิต

ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โถงอาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

* นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรม
• นิสิตรหัส 59 ลงมา บันทึกกิจกรรมในหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)
• นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป บันทึกกิจกรรมเลือก

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 (รอบที่ 1)
Next Article รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2562
Print
223

x