ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 (รอบที่ 1)

ตามที่ส่วนกิจการนิสิต ได้เปิดลงทะเบียนเพื่อรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว และอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว นั้น จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รอบที่ 1 จำนวน 170 คน

และขอให้ผู้มีรายชื่อไปลงลายมือชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หากพ้นกำหนด จะถือว่านิสิตสละสิทธิ์และจะเรียกรายชื่อที่ลงทะเบียนสมัครในลำดับต่อไปเข้าร่วมกิจกรรมแทน

 

สถานที่ติดต่อเพื่อลงลายมือชื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
- มศว ประสานมิตร ติดต่อที่ คุณหญิงชนก เงินทอง หรือคุณนฤพนธ์ สีแสด ส่วนกิจการนิสิต อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1

- มศว องครักษ์ ติอต่อที่ คุณกัญญารัตน์ ผดุงกิจ ส่วนกิจการนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1

 

ดูประกาศรายชื่อได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี 2561
Next Article ส่วนกิจการนิสิต โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา กำหนดจัดโครงการวันสุขภาพจิต
Print
516

x