ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี 2561

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม "ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม  กมลาศน์, ลานเล่นล้อ และ ลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เพื่อให้ประชาคม มศว นิสิต และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป 

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

Previous Article ระเบียบ มศว ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ.2561
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 (รอบที่ 1)
Print
426

Documents to download

x