ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือ เรื่อง การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน มาเป็นประจำทุกปีนั้น

ในการนี้ ส่วนกิจการนิสิต จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการคัดเลือกนิสิต เพื่อเป็นตัวแทนของคณะ/วิทยาลัย ละ 1 คน ส่งชื่อพร้อมผลงานโดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่เอกสารแนบ แล้วส่งมายังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิศาชล  เสดสุวรรณ์ เพื่อส่วนกิจการนิสิตจะดำเนินการคัดเลือกนิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป

Previous Article เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1
Next Article ระเบียบ มศว ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ.2561
Print
449

x