ข่าวสารล่าสุด

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี หรือเกิดปี พ.ศ.2535-2541 ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้นำหลักฐานการขอผ่อนผันฯ มายื่นได้ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  และงานสวัสดิการนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หลักฐานการขอผ่อนผันฯ มีดังนี้

1. สำเนา สด.9   จำนวน 3 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกการเข้ารับการตรวจเลือกฯ   จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต   จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรนิสิต   จำนวน 1 ฉบับ

Previous Article ประกาศ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการกิจกรรมนิสิตและกีฬา ระดับ ป.ตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Next Article รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกันยายน 2561
Print
2596

x