ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในงาน PostToday Wealth Campus @SWU

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในงาน PostToday Wealth Campus @SWU วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   (การแต่งกาย : ชุดนิสิต)

**นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้บันทึกกิจกรรม ดังนี้

นิสิตรหัส 59 ลงมา บันทึกกิจกรรมในหมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)

นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป บันทึกกิจกรรมเลือก

>> หากนิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงชื่อได้ที่หน้างาน วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Previous Article เชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)
Next Article ประกาศ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้โครงการกิจกรรมนิสิตและกีฬา ระดับ ป.ตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Print
247

x