ประกันคุณภาพ ถือเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งของหน่วยงานในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แสดงให้เห็นความพร้อมในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

       ส่วนกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานหนึ่งที่นำประกันคุณภาพมาพัฒนาด้านการบริการและสวัสดิการนิสิต การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพนิสิตในด้านทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills) โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการมีส่วนร่วมต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสิต ให้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านพัฒนานิสิต ประกอบด้วย

1. แผนการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาส่วนกิจการนิสิต

2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านพัฒนานิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565