ข่าวสารหน่วยงาน

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันกษัตริย์

กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

การคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
การคัดเลือกนิสิต           เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้คณะ/วิทยาลัยส่งเอกสารมายังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์) 

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “คนรุ่นใหม่ ไร้ Food Waste"
ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “คนรุ่นใหม่ ไร้ Food Waste"

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “คนรุ่นใหม่ ไร้ Food Waste"

โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

นิสิตที่มีรายชื่อ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ 

โครงการสิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการสิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสิทธิพิเศษสำหรับนิสิตจบปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อนิสิตชำระเงินค่าชุดครุยกับ 15 ร้านที่เข้าร่วมโครงการด้วยผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์

First45678910111213Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่