ข่าวสารหน่วยงาน

ผลการคัดเลือกตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อประเมินคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ระดับกรุงเทพมหานคร
ผลการคัดเลือกตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อประเมินคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ระดับกรุงเทพมหานคร

ผลการคัดเลือกตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อประเมินคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 ระดับกรุงเทพมหานคร

ยกเลิกการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24
ยกเลิกการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24

ยกเลิกการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 24

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เลื่อนจัดกิจกรรมเป็นปี 2565

123468910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

1345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต


    


งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล)
   - ขั้นตอนการขออนุมัติบันทึกกิจกรรม
    (หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย)

   - ขั้นตอนการตรวจสอบบันทึกกิจกรรม

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

  - ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่
    และโอนย้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  - การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ประเภทผู้กู้ยืม - รายใหม่ - รายเก่าโอนย้ายสถาบัน
    - รายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2564

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2563
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว

     

                               หรือ คลิกที่นี่