ข่าวสารหน่วยงาน

มาตรการช่วยเหลือ นิสิต มศว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21
มาตรการช่วยเหลือ นิสิต มศว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21

มาตรการช่วยเหลือ นิสิต มศว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21

นิสิต มศว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21 ขอความช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : swubestpractice@gmail.com โดยตั้งหัวข้อว่า ส่งผลงานประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภทผู้กู้ยืม - รายใหม่ - รายเก่าโอนย้ายสถาบัน - รายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2564

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “เขียนเรซูเม่ ให้ปัง ...จบใหม่ต้องได้งาน”
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “เขียนเรซูเม่ ให้ปัง ...จบใหม่ต้องได้งาน”

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “เขียนเรซูเม่ ให้ปัง ...จบใหม่ต้องได้งาน”

เพื่ิอเตรียมความพร้อมและ มีเรซูเม่ก่อนวันงาน Job Fair

123578910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

123578910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิตงานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล)
   - ขั้นตอนการขออนุมัติบันทึกกิจกรรม
    (หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย)

   - ขั้นตอนการตรวจสอบบันทึกกิจกรรม

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

  - ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมเงิน ประเภทรายใหม่
    และโอนย้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  - การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ประเภทผู้กู้ยืม - รายใหม่ - รายเก่าโอนย้ายสถาบัน
    - รายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2564

  - การยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ภาคเรียนที่ 1/2564)
     : ประเภทรายเก่า มศว ผ่านระบบ DSL วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย