ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศผลโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2
ประกาศผลโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2

ประกาศผลโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2

ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 2 เพื่อกระตุ้นการมีวินัย และการเป็นพลเมืองดีให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตเกิดความตระหนักคิดหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี

ประกาศผลโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ประกาศผลโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ประกาศผลโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดประกวดโครงการประกวดคลิปรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “นิสิต มศว รวมพลังใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์”

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ”
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ”

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “มะเร็งจากไวรัส HPV ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตร สร้าง-แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล"
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตร สร้าง-แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล"

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตร สร้าง-แผนการออม การลงทุน สู่คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมาภิบาล"

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

First567891011121314Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่