ข่าวสารหน่วยงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563

คำปฏิญาณของผู้บริหาร
คำปฏิญาณของผู้บริหาร

คำปฏิญาณของผู้บริหาร

เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติตนของนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
การปฏิบัติตนของนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

การปฏิบัติตนของนิสิตที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

นิสิตที่มีหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จะต้องไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ ที่สัสดีอำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของนิสิต ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 3
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   	ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 3

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปี 3

ส่งผลงานประกวดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

นิสิตตรวจสอบรายชื่อได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

12345678910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Read more
12345678910Last

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต
   - ขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิต
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม คณะ/วิทยาลัย
     + คู่มือการใช้งานระบบงานกิจกรรมนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   - ขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรมองค์กรนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
  - การกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้กู้ยืมฯ
    ประเภทรายใหม่และรายเก่าโอนย้ายสถานศึกษา

+ ทุนการศึกษา
การรับสมัครและรายงานตัวศึกษาวิชาทหาร
+ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
   - ขั้นตอนการเข้าร่วม SWU Tutor ของนิสิต
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
+ ดำเนินการด้านวินัยนิสิต
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
   - คู่มือการใช้งานระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์ SUPREME2019
     (สำหรับศิษย์เก่า)

+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่