องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อมูลองค์กรนิสิต และช่องทางการติดต่อออนไลน์

องค์กรกลาง

- องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                    Facebook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                    Twitter : soswu_official
                                                                                    Instragram : soswu_official
                                                                                    Tiktok : soswu_official
                                                                                    Youtube : องค์การนิสิต มศว
- สภานิสิต                                                                     Facebook : สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว                                                 Facebook : ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
                                                                                   Twitter : @VOLUNTEER_SWU
                                                                                   Instragram : @swuvolunteercenter_official
                                                                                   Tiktok : @swuvolunteer.center
                                                                                   Line Official Account  : https://lin.ee/2Ze2jSB
                                                                                   Line ID : @swuvolunteer
                                                                                   E-mail : swuvolunteer.center@g.swu.ac.th 
                                                                                              : volunteer.swu@gmail.com
                                                                                  Youtube : SWU VOLUNTEER CENTER

                                    

สโมสรนิสิต 

1. สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                   Facebook : @SmoCOSCI
                                                                                    Instagram : @SmoCOSCI 
                                                                                    Twitter : @Smo_COSCI

2. สโมสรคณะพยาบาลศาสตร์                                        Instagram :  smons.swu
                                                                                   Facebook : สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์                                     Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์                                Facebook : สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                  Instagram : smoeg.swu
                                                                                  Twitter : PR_EGSWU
                                                                                  Line : @egswu
                                                                                  Youtube : Engineer SWU Studio

5. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์                                    Facebook : สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว

6. สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว                     Facebook : สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. สโมสรนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                Instagram : cci_smo

8. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์                                     Facebook : สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                  Instagram : rxswu_official

9. สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์                                    facebook : สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                 Instagram : swusmoss
                                                                                 Twitter : swusmoss

10. สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม                    facebook :  สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว

11. สโมสรนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                            facebook :  สโมสรนิสิต วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว (SMO BC SWU)

12. สโมรสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์                          facebook : FOFA HOUSE

13. สโมสรนิสิตคณะพลศึกษา                                      facebook :  SMO PE SWU

14. สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร     Instagram : smoai_swu

15. สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์                                Instagram : swusmohm
                                                                                facebook :  สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                facebook :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                Instagram : humanities.swu

16. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์                               facebook : สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17. สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด                             facebook : สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                Instagram : smopt.swu

18. สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์                               facebook :  สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                                                Instagram : smoeconswu 
                                                                                E-mail :  nopparuj.swu@g.swu.ac.th

19. สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        E-mail :   ecesmo@gmail.com
                                                                                                          Instagram :  smoece_swu
                                                                                                          facebook : สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว 

20. สโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน                           Instagram :  smo.swuic
                                                                                                          facebook : SMOIC - international college for Sustainability studies

 

ชมรม ทั้ง 4 ฝ่าย

ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

1. ชมรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น                                                                       LINE ID : kp.fn

2. ชมรมนักอ่าน สรรค์สร้างสังคม                                                                   facebook : ชมรมนักอ่าน สรรค์สร้างสังคม มศว

3. ชมรมสมาธิเพื่อชีวิต                                                                                  LINE ID : maymps 
                                                                                                                  
facebook :  ชมรมสมาธิเพื่อชีวิต มศว

4. ชมรมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน                                                                 Tel: 0830858156

5. ชมรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร                                                                  facebook :  ชมรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร มศว

6. ชมรมกฎหมายสำหรับคนรุ่นใหม่                                                                facebook :  Laws For New Gen

7. ชมรมวัฒนธรรมนานาชาติ                                                                         facebook : International Culture Swu

8. ชมรมภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา                                                                  facebook : ชมรมภูมิศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนา มศว

9. ชมรมคนค้นศักยภาพ                                                                               facebook : SWU Potential club

10. ชมรมนิสิตครู มศว                                                                                 facebook : ชมรมนิสิตครู มศว

 

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม

1. ชมรมวรรณศิลป์                                                                                      facebook :  ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม                                                       facebook :ชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม มศว

3. ชมรมดนตรีและการแสดง                                                                         facebook : SWU BAND

4. ชมรมพุทธศาสตร์                                                                                    facebook : ชมรมพุทธฯ มศว

5. ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา                                                                      facebook : ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา  มศว

6. ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน                                                                        facebook : ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มศว

7. ชมรมมุสลิม                                                                                             facebook :  ชมรมมุสลิม มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. ชมรมคริสตศาสนา                                                                                   facebook : SWU Do ดี Style CT Club

9. ชมรมดนตรีไทย                                                                                       facebook : ชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม

1. ชมรมธนาคารขยะรีไซเคิล                                                                       facebook : ธนาคารขยะรีไซเคิล  มศว

2. ชมรมอาสาพัฒนา มศว                                                                           facebook : ASAswu ชมรมอาสาพัฒนา มศว

3. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     facebook : ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มศว
                                                                                                                
Instagram : anurak_swu
                                                                                                               Twitter : @AnurakSWU

4. ชมรมลูกเสือ และยุวกาชาด มศว                                                              facebook : Srinakharinwirot Scout Club

 

ฝ่ายส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา 

1. ชมรมเรือพาย                                                                                        facebook : ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ชมรมยูยิตสูเอ็มเอ็มเอเพจ                                                                       facebook :  Swujjmma CLUB

3. ชมรมเกมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์                                                        facebook : SWU Gaming Club

4. ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                     facebook : ชมรมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

5. ชมรม รักบี้ฟุตบอล                                                                                 E-mail : swurugby2564@gmail.com

6. ชมรม กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                           Instagram : swu.fitness.center

7. ชมรมแบดมินตัน                                                                                    facebook : ชมรมแบดมินตัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. ชมรมกระบี่กระบอง                                                                                facebook : ชมรมกระบี่กระบอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ชมรมฟุตซอล                                                                                       facebook : ชมรมฟุตซอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10. ชมรมคอร์ฟบอล                                                                                  -

11. ชมรมเซปักตะกร้อ                                                                                -

12. ชมรมจานร่อน                                                                                    facebook : SWU Flying DISC

13. ชมรมบาสเกตบอล                                                                              facebook : https://www.facebook.com/nathanon.chayapiwat/

14. ชมรมเทควันโด                                                                                  facebook : เทควันโด SWU

15. ชมรมแฮนด์บอล                                                                                 facebook : ชมรมแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16. ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                          facebook : ชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17. ชมรมมวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                              ID LINE: aummarin23