โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และโรงพยาบาลตำรวจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มีภาระหน้าที่ด้านจัดสวัสดิการให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นอกเหนือจากการจัดให้บริการดูแลสุขภาพนิสิตในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเพื่อให้มีบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงพยาบาลตำรวจ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  นิสิตเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก  ขอลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่  งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์
2.  นิสิตเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ขอลงทะเบียนใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ   ได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต  ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มศว ประสานมิตร

 หลักฐานการขอลงทะเบียน
-  สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
-  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คุณสมบัตินิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ
-   นิสิตทุกระดับการศึกษา
-   บุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีสิทธิ์เบิกจากราชการ ได้ถึงอายุ 20 ปี  หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ
การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าห้องสามัญ และค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน
ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อนิสิตประสงค์ทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ 
สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ
โดย ติดต่อทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ ห้องทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชั้น 1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
หรือ นำบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นทำทะเบียนประวัติเมื่อเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการใช้ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)