การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต ทุกชั้นปี ทุกระดับ ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2561 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
โดยให้ความคุ้มครองนิสิต  ตั้งแต่ วันที่  1 สิงหาคม 2561  ถึง 31 กรกฎาคม 2562  วงเงินประกันที่บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย ดังนี้

1. ผลประโยชน์พื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ต่อคน
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกเหนือจากสุขภาพ จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

กรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ ประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลเปาโล  โรงพยาบาลรามคำแหง และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 11,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประจำตัวนิสิต เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกครั้ง

กรณีนิสิตได้รับอุบัติเหตุแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆ นิสิตต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
(ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ) 
ไปดำเนินการเบิกเงินคืนได้ที่
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร  อาคาร 9 ชั้น 1
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์  อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1

กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  หรือกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  เสนอเรื่องผ่านคณะ/วิทยาลัย ไปยังงานสวัสดิการนิสิต  ส่วนกิจการนิสิต  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02 – 2589589 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 12086  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานงานในการส่งเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เพื่อเบิกสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยค่าทำศพต่อไป