การเข้ารับการรักษาพยาบาลของนิสิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต ทุกชั้นปี ทุกระดับ ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2564 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
โดยให้ความคุ้มครองนิสิต  ตั้งแต่ วันที่  1 สิงหาคม 2564  ถึง 31 กรกฎาคม 2565  วงเงินประกันที่บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย ดังนี้

1. ผลประโยชน์พื้นฐาน (กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต) จำนวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ต่อคน
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง
3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนอกเนื่องจากสุขภาพ จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

นิสิตที่เรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรณีประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลเปาโลแลโรงพยาบาลในเครือเปาโลทุกแห่ง  โรงพยาบาลรามคำแหง ศูนย์การแพทย์ชลประทาน ได้โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 11,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประจำตัวนิสิต เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกครั้ง

นิสิตที่เรียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ กรณีประสบอุบัติเหตุสามารถไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 11,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตจะต้องเตรียมเอกสารในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ และสำเนาบัตรนิสิต

กรณีนิสิตได้รับอุบัติเหตุแล้วไปรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆ นิสิตต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  แล้วจึงนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์
(ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ) 
ไปดำเนินการเบิกเงินคืนได้ที่
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 
- งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์  อาคารกิจกรรมนิสิต ชั้น 1

กรณีนิสิตประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  หรือกรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากอุบัติเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต/
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  เสนอเรื่องผ่านคณะ/วิทยาลัย ไปยังงานสวัสดิการนิสิต  ส่วนกิจการนิสิต  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
02 – 2589589 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 12086  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานงานในการส่งเอกสารหลักฐานไปยังบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เพื่อเบิกสินไหมทดแทนหรือเงินช่วยค่าทำศพต่อไป